Větrný mlýn Světlík

č.parc. 250, kat.území Horní Podluží okr. Děčín zapsán v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek č. rej. 5 3685

i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
 
Větrný mlýn Světlík je jedním z největších dochovaných větrných mlýnů v České republice. Je jediným mlýnem holandského typu s dochovaným technickým vybavením v Čechách. Mohutná stavba mlýna a zejména jeho pětilistá vrtule jsou unikátní jak co do charakteru, tak velikosti. Je zároveň technickou a kulturní památkou zapsanou v seznamu památek.

Větrný mlýn Světlík je fenoménem,
který nejen výjimečným způsobem dokládá prakticky zaniklý obor lidské činnosti, ale je také prvkem uchovávajícím a symbolizujícím hodnoty kulturní krajiny. Pětilopatkovým světlickým mlýnem se prezentuje nejen obec Horní Podluží, ale také celá tolštejnská oblast Lužicka. Mlýn je rovněž významným místem lokálních naučných a turistických tras, popisovaný v příslušných mapách a průvodcích. Je spolu s třemi podstávkovými domy jediným
pozůstatkem dřívějšího osídlení bývalé obce Světlík.

Na rozdíl od několika zbytků holandských větrných mlýnů v severních Čechách, které byly přebudovány na obytné či rekreační objekty, je však Světlík stále především reálným mlýnem – strojem - bez dodatečných znehodnocujících úprav. Mlýn nemá vedlejších funkcí a tato jeho charakteristika nebude ani do budoucna pozměňována.
Nedávná obnova mlýna s důsledným využitím dochovaných součástí (a tedy s neobyčejně vysokou mírou původnosti obnovovaných zařízení) se rovněž stala výjimečnou příležitostí pro uchovávání a šíření povědomí o mlýnech jako neodmyslitelné součásti kultury a hospodářského života v minulosti.